SWARE

 

SWARE – Udržateľný manažment dedičstva oblastí s vodnými tokmi

Dodatočná výzva 

Trvanie projektu:                     01.10.2021 – 31.03.2023

Program:                                  Interreg Europe Programme

Vedúci partner:                        Association Regio Water (Holandsko)

Partnerské krajiny:                 Taliansko, Slovensko, Lotyšsko, Holandsko

Rozpočet partnera:                 35.751,00 €

Rozpočet projektu:                 187.948,35 € (ERDF 159.756,10 €)

Partneri projektu: 

 • Association Regio Water (Holandsko), vedúci partner
 • Metropolitan City of Milan (Taliansko)
 • Pons Danubii European Grouping of Territorial Cooperation (Slovensko)
 • Vidzeme Planning Region (Lotyšsko)
 • Province of Zuid-Holland (Holandsko)

Ciele doplnkových aktivít SWARE:

Cieľom dodatočnej výzvy je výmena skúseností a príkladov dobrej praxe týkajúcich sa manažmentu regiónov vodných tokov v súvislosti opatreniami počas COVID-19. Dodatočné aktivity projektu SWARE vychádzajú zo získaných výsledkov počas implementácie projektu SWARE (2018-2020) a skúmajú ako získané poznatky súvisia dopadom pandémie COVID-19 na regiónov zúčastnených v projekte. Výmena odborných skúseností a prezentácia príkladov dobrej praxe obohacuje regionálnu politiku s novými interregionálnymi poznatkami.

Doplňujúce aktivity projektu SWARE:

ANALÝZA

 • identifikácia príkladov dobrej praxe v jednotlivých regiónoch
 • aktualizácia databáze príkladov dobrej praxe SWARE

VÝMENA VEDOMOSTÍ

 • online workshop – výmena poznatkov a skúseností, prezentácia príkladov dobrej praxe
 • osobné partnerské stretnutie – prezentácia príkladov dobrej praxe

ZAPOJENIE MIESTNYCH ZAINTERESOVANÝCH STRÁN DO PROJEKTOVÝCH AKTIVíT

 • organizovanie stretnutí miestnych zainteresovaných strán v regiónoch zapojených do projektu SWARE

VÝSLEDKY:

 • identifikácia min. 1 príkladu dobrej praxe v  regiónoch zapojených do projektu SWARE
 • 8 miestnych stretnutí zainteresovaných strán (2 x odborné stretnutie v jednotlivých regiónoch)
 • online tematické stretnutie (3)
 • online workshop (1)
 • osobné partnerské stretnutie (1)

Originálna výzva

Trvanie projektu:  

 • 1. fáza            30 mesiace                   01. 04. 2016 – 30. 09. 2018
  2. fáza            24 mesiace                   01. 10. 2018 – 30. 09. 2020

Program:                             Interreg Europe Programme

Vedúci partner:                   Association Regio Water (Holandsko)

Partnerské krajiny:            Írsko, Taliansko, Slovensko, Lotyšsko, Holandsko

Rozpočet partnera:           153,732.00 € (ERDF 130,672.20 €)

Rozpočet projektu:           1,365,338.00 € (ERDF 1,160,537.30 €)

 

logo projektu INSiGHTS
 

Partneri projektu: 

 • Association Regio Water (Holandsko), vedúci partner
 • Tipperary County Council (Írsko)
 • Metropolitan City of Milan (Taliansko)
 • Pons Danubii European Grouping of Territorial Cooperation (Slovensko)
 • Vidzeme Planning Region (Lotyšsko)
 • Province of Zuid-Holland (Holandsko)

Čo je to SWARE?

Projekt v rámci programu Interreg Europe 2014-2020, ktorý bude posilniť vzťah medzi ochranou prírodného a kultúrneho dedičstva, a udržateľného rozvoja v oblastiach s vodnými tokmi. Zvyšujúci sa počet návštevníkov týchto oblastí upúta pozornosť na dôležitosť ochrany kultúrneho dedičstva. Projekt SWARE si kladie za cieľ, aby rozvíjal programy a stratégie, ktoré boli vybrané projektovými partnermi, a týkajú sa za chovania a ochrany kultúrneho dedičstva a životného prostredia, a okrem toho zlepšujú zhodu s praktickou aplikáciou tak, aby vytvorili rovnováhu medzi zužitkovaním prírodných zdrojov a ochranou prírodného a vybudovaného dedičstva.

Čo budeme robiť?

Aktivity projektu SWARE 

• Analýza situácie v každom partnerskom regióne

• Prevzatie dobrého praxu a vedomostí

• Vytváranie Akčných plánov v záujme rozvíjať súvisiace stratégie

• Realizácia a monitorovanie Akčných plánov

Čo dosiachneme?

Výsledky projektu SWARE 

• Lepšia rovnováha medzi zužitkovaním prírodných zdrojov a ochranou prírodného, a  vybudovaného dedičstva

• Účinnejšia a efektívna, integrovaná regionálna ochrana kultúrneho dedičstva

• Posilnenie účasti komunity v oblasti ochrany kultúrneno dedičstva

• Zvýšenie angažovanosti obyvateľov k ochrane a propagácie prírodných a kultúrnych hodnôt svojich lokalít

 

Viac informácií: www.interregeurope.eu/sware 

Facebook: fb.me/projectSWARE

 

SWARE_Partnership_Agreement

PA_ANNEX_I_Application_Form

PA_ANNEX_II_Subsidy_Contract

PA_ANNEX_III_Implementation_Plan

PA_ANNEX_IV_Preparation_Cost

PA_ANNEX_V_Rules_of_Procedures_TWG

PA_ANNEX_VI_Rules_of_Procedures_SG

SWARE - Akčný plán pre EZÚS Pons Danubii - súhrn