KOMBI

 

KOMBI – Cezhraničný integrovaný systém požičiavania bicyklov

Výzva na predkladanie návrhov bola zverejnená v rámci Programu spolupráce Interreg V-A Slovensko-Maďarsko. Celkový rozpočet projektu je 980 954,7 EUR a intenzita podpory je 95%. Celkový rozpočet projektu pripadajúci na Pons Danubii je 540 692,68 €, finančný príspevok pre Pons Danubii je 513 658,05 €, pričom sumu 27 034,63 € zabezpečí EZÚS z vlastných zdrojov. Doba realizácie projektu: 1. január 2018 - 31. máj 2021.

Partneri projektu:

•     EZÚS Pons Danubii (vedúci partner)

•     Samospráva mesta Tata

•     Samospráva obce Nesvady

V rámci projektu plánujeme vytvoriť cezhraničný systém požičiavania bicyklov, vďaka ktorému budú v 9 mestách/obciach (piatich na Slovensku a štyroch v Maďarsku) spolu na 13 miestach zriadené verejné požičovne bicyklov. V mestách Komárno, Komárom, Tata, Nesvady budú zriadené po dve stanovištia požičovne, v Hurbanove, Kolárove, Nových Zámkoch, Kisbéri, Oroszlányi po jednom. V rámci projektu zakúpime 95 klasických bicyklov a 35 elektrických bicyklov.

Úlohou EZÚS Pons Danubii bude vybudovanie celého systému, obstaranie potrebných prostriedkov, zabezpečovanie projektového manažmentu, integrácia novozriadeného systému požičiavania bicyklov do miestnych dopravných systémov (zriadenie predajných bodov, príprava propagačných materiálov, vydanie máp, na ktorých budú okrem cestovných poriadkov autobusov vyznačené aj stanovištia bicyklov, nakrútenie promočného videa), ako aj zorganizovanie tematických školení zameraných na zodpovednú a bezpečnú premávku na bicykli pre pedagógov a študentov.

 www.skhu.eu 

Obsah tejto webovej stránky nereprezentuje oficiálne stanovisko Európskej únie.