INSIGHTS – 4. Bilaterálna študijná návšteva v regióne EZÚS P

INSIGHTS – 4. Bilaterálna študijná návšteva v regióne EZÚS Pons Danubii na Slovensku

​​

V dňoch 25.-27. apríla 2018 sa konala 4. bilaterálna študijná návšteva partnerov a zainteresovaných strán projektu INSiGHTS v Komárne (SK), Komárome (HU) a meste Tata (HU). EZÚS Pons Danubii (Slovensko) privítalo troch zástupcov z krajskej rady župy Harghita (Rumunsko) a mentora organizácie Ökologischer Tourismus in Europa, e.V. (Nemecko).

Účastníci podujatia sa v prvý večer zišli v Komárne, kde riaditeľ regionálnej organizácie destinačného manažmentu pre región Duna-Gerecse Gábor Magyarics uskutočnil prezentáciu o postupoch integrovaného manažmentu cestovného ruchu, ktoré sa osvedčili v okrese Komárom-Esztergom, vrátane systému turistických kariet (smart card system). Následne riaditeľ EZÚS Pons Danubii Zoltán Bara predstavil partnerom región Pons Danubii.

Nasledujúci deň si partneri vychutnali krásy prírody počas prehliadky na náučnom chodníku Fényes (Tata, HU). Na prechádzke s turistickým doprovodom mali účastníci možnosť nielen zakúsiť flóru a faunu prameňov Fényes, ale spoznali aj historické súvislosti a legendy, vodné bohatstvo a tiež dobu starobylej krásy kúpeľov Tata. Zároveň sa oboznámili aj so súčasnou snahou zainteresovaných o ochranu prírody a spoznali úlohy a výzvy týkajúce sa regiónu v súvislosti so súčasnými klimatickými zmenami.

Po tomto stretnutí partneri absolvovali prehliadku mesta Tata Segwayom. Účastníci tak počas jazdy na dvoch kolesách spoznali okolie Starého jazera a jazera Cseke, krásy Anglického parku, a navštívili hlavné pamiatky mesta, medzi inými hrad, vodný mlyn Pötörke a umelé zrúcaniny.

Po obede privítal partnerov a zainteresované strany v meste Tata, v Ekoturistickom Centre New Kajak House József Michl, starosta mesta Tata, a zároveň otvoril popoludňajšie zasadnutie zúčastnených strán. Na zasadnutí vystúpil aj mentor pilotných partnerov, Michael Meyer, ktorý hovoril o spôsoboch a osvedčených postupoch v tvorbe turistických ponukových balíkov. Nasledovalo interaktívne stretnutie, v ktorom sa zúčastnené strany a partneri podelili o svoje nápady na možnosti vytvorenia turistických balíkov v regióne Pons Danubii. Peter Klučka, národný cyklo-koordinátor Slovenska, sa ako jeden z účastníkov stretnutia s radosťou podelil o svoje skúsenosti a zároveň prezentoval úžasné fotografie zo svojich výletov na bicykli od Atlantského oceánu až po Čierne more, čím dokumentoval, že zelené a ekologické riešenia cestovného ruchu sú možným riešením turizmu budúcnosti.

Účastníci mali taktiež možnosť spoznať metódy manažmentu integrovaného regionálneho cestovného ruchu v okrese Komárom-Esztergom, o ktorých referovala Nikolett Vidáné-Aradi, riaditeľka regionálnej organizácie destinačného manažmentu regiónu Duna-Gerecse. Následne predniesol Tamás Szentesi, riaditeľ miestnej DMO organizácie v Komárome prezentáciu o programoch miestneho integrovaného manažmentu cestovného ruchu v Komárome. Nakoniec referovala manažérka kancelárie regionálnej organizácie OOCR Podunajsko-Dunamente, Lilla Varga o programoch integrovaného manažmentu cestovného ruchu regiónu pozdĺž Dunaja na Slovensku. Zasadnutie bolo ukončené veľmi produktívnou diskusiou o nastolených témach.

Partneri odcestovali späť do Komárna a deň ukončili večerou v reštaurácii Kortina, ktorá sa nachádza v priestoroch pevnostného systému mesta.

V posledný deň podujatia sa partneri stretli na Námestí Generála Klapku v centre mesta Komárno (SK), kde si vyzdvihli tandemové bicykle a na nich sa previezli do Komáromu (HU) a potom do pevnosti Monostor. Jazda na tandemoch sa stala nezabudnuteľným zážitkom plným humoru, radosti a ukázala sa nielen skvelou možnosťou team buildingu, ale aj vynikajúcim príkladom zeleného turizmu. Po príchode do Pevnosti Monostor sa uskutočnila prehliadka pevnosti, ktorá je najväčším opevnením obdobia rannej modernej éry v strednej Európe a tiež je horúcim kandidátom dostať sa do Zoznamu svetového kultúrneho dedičstva UNESCO. Po obede v neďalekej reštaurácii Vámház sa partneri vrátili späť na slovenskú stranu Dunaja do Komárna.

Na záver možno konštatovať, že 4. bilaterálny študijný pobyt veľmi pozitívne prispel k práci v rámci projektu INSiGHTS. Diskusie a poznámky mentora počas návštevy výrazne prispeli k úspešnosti plánovaného pilotného projektu.