Súťaž dobrovoľných hasičov

V sobotu 28. septembra 2013 sa od skorého rána do neskorého poobedia hasilo. Našťastie len cvične, ale športovo a súťažne, preto adrenalín nechýbal ani tentoraz. Stretávku si dali na hasičskej súťaži o Pohár primátorky mesta Hurbanovo dobrovoľné hasičské zbory z okolitých okresov, no aj z Českej republiky a rôznych kútov Slovenska.

Hurbanovo
Ďalej
 
Cyklotrasa Komárno-Kolárovo
Cyklotrasa Komárno-Kolárovo
„Cyklotrasa Komárom- Komárno - Kolárovo a jej napojenie na...
Régió
&nbap;
 
Predstavenie mediálneho projektu
Mediálny projekt je prvým úspešným projektom EGTC Pons Danubii. Realizácia projektu podporí kultúrny rozvoj miest i rozvoj cestovného ruchu, nakoľko neoslovuje len obyvateľov príhraničného pásma, ale kdekoľvek vo svete a zároveň združuje miestne televízne stanice, posilňuje vzájomnú výmenu informácií a najnovších správ. Projekt sa uskutočňuje vďaka spolupráci siedmych členov zoskupenia – Komárno, Komárom, Hurbanovo, Kolárovo, Tata, Oroszlány a Kisbér – a miest Nové Zámky a Svodín.

Podstatou iniciatívy Informáciami cez hranice v príhraničnom regióne Pons Danubii je, že obyvatelia regióny počas 22 mesiacov dostávajú cez internetové televízne vysielanie väčšie množstvo informácií o sebe navzájom a tak odbúravajú hrancie medzi nimi. Webová televízia vo svojich krátkych príspevkoch referovala o rôznych udalostiach a zaujímavostiach v maďarskom a slovenskom jazyku. Zamerala sa predovšetkým na kultúrne a spoločenské témy, ale medzi námetmi webového portálu sa nachádzali aj materiály o vplyvoch obnoviteľných zdrojov energií a klimatických zmien na životné prostredie a projekt upriamil pozornosť na potrebu zachovávania hôdnôt životného a prírodného prostredia, na uvedomelé zmýšľanie v tejto veci.

Internetová televízia sa nachádza na stránke www.ponsdanubii.eu a môžete ju sledovať aj na facebookovom profile (facebook.com/PonsDanubiiWebtv) v záujme toho, aby naše vysielanie mohlo sledovať čo najviac záujemcov. Po uzatvorení projektu kancelária EGTC Pons Danubii zabezpečí údržbu webovej stránky počas ďalších 5 rokov.

Program regiónu obohacuje množstvo zaujímavých podujatí, Mediálna kancelária riadená EGTC Pons Danubii teda pomáha v tom, aby obyvatelia lepšie spoznali cezhraničný región, v ktorom žijú.
Podrobnosti mediálneho projektu
Realizácia Mediálneho projektu bola zahájená 1. januára 2013 a trval 22 mesiacov. V prvej fáze projektu bol zhotovený vlastný webový povrch, do ktorého boli postupne nahrávané videomateriály. Partneri zúčastňujúci sa projektu dostali na hlavnej stránke – na ktorej pravidelne rotovali najnovšie videá jednotlivých miest – rovnaký priestor. Materiály boli vo väčšine prípadov opatrené titulkami, aby boli informácie rovnako dostupné v slovenskom i maďarskom jazyku. V niekoľkých prípadoch bola zhotovená osobitne maďarská a slovenská verzia, dvojjazyčnosť bola dôsledne dodržiavaná pri výrobe každého príspevku.

Sídlom projektu bolo Komárno, nakoľko sa nachádza v centre regiónu a v dvojjazyčnom meste mohli byť dvojjazyčné príspevky zhotovené bez prekážok.

V prvých týždňoch bola vybudovaná mediálna kancelária v komárňanskom Mediálnom dome. Vybavenie kancelárie zabezpečovalo potreby redakčnej práce a poskytovalo možnosť realizácie ďalších úloh. Kancelária umiestnená v blízkosti ďalších redakcií bola zárukou toho, že PDTV disponovalo vždy najnovšími informáciami z regiónu. Štáb PDTV pozostával zo štyroch osôb – okrem maďarského a slovenského redaktora v ňom pôsobil projektový manažér a systémový koordinátor. Realizácie projektu sa zúčastnili ďalší interní pracovníci – jeden v Nových Zámkoch a dvaja vo Svodíne. Projektoví manažéri sa stretávali na pracovných poradách mesačne, spolu pri 43 príležitostiach.

Štáb PDTV pripravil týždenne 5 nových dvojjazyčných príspevkov, čo počas 22 mesiacov znamená 440 materiálov a približne 4 000 vysielacích minút. Prácu interných štábov dopĺňali filmy zhotovené mestskými televíziami. Jednotlivé lokálne televízie zhotovovali v rámci spolupráce týždenne dva materiály. Výsledkom je 176 príspekov v trvaní vyše 1 700 minút.

Materiály boli umiestnené na centrálnom serveri, ktorý slúžil jednak tomu, aby bolo vysielanie PDTV vždy obnovované, a jednak lokálne televízie mohli použiť materiály iných štábov a prezentovať tak udalosti ďalších obcí.
Štatistika mediálneho projektu
Spolupráca 9 lokálnych televízií z 9 obcí s EGTC PonsDanubii
1 centrálny štáb, 7 interných zamestnancov
616 dvojjazyčných príspevkov, videomateriál v trvaní takmer 5 700 minút
Počet návštevníkov webovej stránky dosiahol počas trvania projektu cca 650 tisíc.

Výsledky projektu:
• 3 nové webové portály rozvoj e-obsahov,
• Regionálny zvukový a obrazový archív,
• Multimediálna ročenka,
• Regionálna publikácia,
• Kampaň zameraná na popularizáciu cezhraničnej spolupráce a informačno-komunikačných technológií.

Webová stránka PDTV dosiahla najvyšší počet návštevníkov v júni 2013, v tomto mesiaci na ňu kliklo takmer 85 000 osôb, s dennou priemernou návštevosťou 2 821. Videá sa v značnej miere šírili aj na sociálnych sieťach, predovšetkým na facebooku.
Najpopulárnejšími príspevkami boli spravidla upútavky kultúrnych podujatí, mnoho divákov však lákali aj atrakcie regiónu. Najväčšiu návštevnosť sme zaznamenali v prípade videa predstavujúceho kolárovského výrobcu syra a široký okruh divákov zaujali aj materiály z oblasti gastronómie.
Styčné body mediálneho projektu
Pri zhotovovaní príspevkov bolo osobitným hľadiskom, aby vznikali materiály dlhodobo použiteľné, ktoré nie sú bezpodmienečne postavené na aktuálnej správe, ale prezentujú hodnoty charakteristické pre daný región. V tejto súvislosti sa zrodili filmy na tematiku cestovného ruchu a gastronómie, ktoré nám boli nápomocné aj neskôr, v rámci iných iniciatív.

Mapa QR

Vznikla prvá QR mapa mesta v regióne. Inovačná iniciatíva pozýva na modernú prechádzku centrom Komárna. Počas prechádzky pomáha spoznať dané miesto 22 QR kódov pridružených k 22 lokalitám. Po načítaní kódov multifunkčnými telefónmi sa objavia trojjazyčné informácie, obrázky a videá.
Súčasťou projektu je umiestnenie kódov na jednotlivých budovách. Návštevníci sa po načítaní kódu telefónom dostávajú k informáciáam, okrem iného k filmom zhotoveným PDTV.

Vinárstva regiónu

Pons Danubii vydalo viac letákov o atrakciách regiónu. Jedno z nich predstavuje vinárstva regiónu. Cieľom bolo zhotovenie stručnej trojjazyčnej publikácie. Namiesto hromadenie údajov prišli na pomoc opäť videá PDTV. Vďaka kódom QR a krátkym filmom PDTV sa môžeme vybrať na túru po jednotlivých vinárstvach.
Publikácia bola prezentovaná na dôležitejších vínnych festivaloch, filmy PDTV tak oslovili ďalšie tisícky divákov.