Projekty Pons Danubii

Projekty Pons Danubii

 

 

 

 

Projekt cyklotrasy Komárno-Kolárovo (HUSK/1101/2.3.1/0239) vypracovalo už EGTC Pons Danubii spájajúce 7 samosprávy, ktorého partnerom bola spoločnosť Monostori Erőd Kft. Úsek cyklotrasy spájajúci Komárno od Mŕtveho ramena Váhu s Kolárovom má dĺžku 17,324 km, a v Komárome bude okolo pevností vybudovaná 1,1 km dlhá trasa. Z európskych zdrojov, z balíka na podporu cezhraničnej spolupráce bude financovaných až 85 percent investície o celkovej hodnote 2,6 miliónov eur. Desať percent sumy činí štátna dotácia a samosprávy z vlastných zdrojov prispejú 5 percentami. Podpísanie zmluvy a verejné obstarávanie prebehlo na jar roku 2014. Zhotoviteľ stavby, spoločnosť Strabag vykoná v zmysle zmluvy prácu v priebehu 30 dní, ktorá musí byť zrealizovaná najneskôr do augusta.

Dĺžka cyklotrasy na slovenskej strane (Komárno-Kolárovo): 17,324 km

Dĺžka cyklotrasy na maďarskej strane (Monoštorská pevnosť): 1,100 km

V rámci realizácie projektu budú na území oboch miest vybudované cyklotrasy, čím bude umožnené napojenie na medzinárodnú cyklotrasu EUROVELO 6 Viedeň-Budapešť, vďaka čomu bude uskutočnený cieľ výstavby. Východiskom projektu boli plány územného rozvoja uvedených troch miest a koncepcia rozširovania cyklotrás.

Tento projekt je zameraný na rekonštrukciu a rozvoj existujúcich cyklotrás, ako aj na ich napojenie na medzinárodnú sieť cyklotrás. Nedostatočná kvalita týchto ciest totiž v značnej miere bránila dynamickému rozvoju týchto miest. Tento nedostatok je dôležité odstrániť najmä preto, lebo v uplynulom období sa značne zvýšil počet holandských, rakúskych, nemeckých aj iných turistov uprednostňujúcich jazdu na bicykli. Súčasne by bola cyklotrasa vedúca po brehu Dunaja a Váhu vďaka krásnej prírode atraktívnou a jedinečne zaujímavou možnosťou športového vyžitia na dvoch kolesách.